Regulamin Hostingu Serv4u.PL

&1 Pojęcia Hostingu

&1.1 Usługa – najem Serwera w celu prowadzenia rozgrywek przez Internet, oparta na oprogramowaniu dostarczonym przez producenta gry.
&1.2 Serwer – oprogramowanie dostarczone przez producenta gry służące do prowadzenia rozgrywek przez Internet, zainstalowane na komputerach Usługodawcy.
&1.x VPS -
&1.x Usługodawca – Podmiot gospodarczy xxx
&1.x Slot - miejsce na Serwerze przeznaczone dla graczy.
&1.x Serwer publiczny – Serwer ogólnodostępny, który jeśli jest zabezpieczony hasłem nie musi być to hasło prywatne.
&1.x Serwer prywatny - Serwer, do którego dostęp jest zawsze zabezpieczony hasłem. Maksymalna liczba graczy jest ustawiona według wniesionej opłaty zgodnie z cennikiem.
&1.x Portfel – System wymieniający PLN na usługę wirtualnych środków (wPLN).
&1.x Wirtualne środki – jest to usługa zakupiona przez oficjalne środki płatności.
&1.x Usługi dodatkowe – Pomniejsze usługi dostępne jedynie do konkretnych serwerów zawartych w ofercie.
&1.x Hosting gier – udostępnianie przez dostawcę usług internetowych zasobów serwerowni dedykowanych pod gry multiplayer
&1.x Hosting VPS -

&2 Szczegóły zawarcia umowy

Usługobiorca wyraża zgodę i zawiera umowę z Usługodawcą poprzez akceptację elektroniczną regulaminu. W formularzu zamówienia Serwera Usługobiorca wybiera czas zawarcia umowy oraz określa ilość slotów, rodzaj gry, jej wersję oraz usługi dodatkowe. Usługodawca biorąc pod uwagę techniczne i prawne możliwości decyduje czy zawarcie umowy z Usługobiorcą jest możliwe. Umowa może być rozwiązana przez Usługodawcę w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez usługobiorcę zasad regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Dodatkowo Usługodawca w dowolnym momencie może rozwiązać umowę jeśli Usługobiorca działa na szkodę Usługodawcy lub gdy podane przez Usługobiorcę dane okazały się nieprawidłowe.

&3 Postanowienia Usługodawcy

&3.1 Udostępnienie usługi w czasie nie dłuższym niż 48h roboczych.
&3.x Zapewnienie wszelkich możliwości do realizacji umowy.
&3.x Przeprowadzenie wszelkich napraw będących wynikiem błędów Usługodawcy w przeciągu 72h roboczych.
&3.x Udostępnienie danych niezbędnych do realizacji usługi.
&3.x Ograniczanie przerw w dostawie usług do szczególnych przypadków.
&3.x Zachowanie tajemnicy handlowej danych Usługobiorcy zgodnie z obowiązującym prawem.
&3.x Usługodawca nie odpowiada za awarie niezależne od niego.
&3.x Usługodawca zastrzega sobie prawo do sporadycznego braku podania przyczyny przy przerwie w dostarczaniu usługi.
&3.x Usługodawca oferuje wsparcie techniczne przez system Helpdesk, oraz kontakt w pozostałych sprawach przez system Helpdesk, e-mail, portal społecznościowy Facebook, oraz numer telefoniczny podany na stronie serv4u.pl.
&3.x Usługodawca zastrzega sobie prawo do zerwania Umowy z Usługobiorcą w przypadku podejrzenia, że jego działania mogą zaszkodzić Usługodawcy.
&3.x Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania zakupionych usług w przypadku gdy zakup został poczyniony przy użyciu błędów w serwisie internetowym Usługodawcy.

&4 Obowiązki Usługobiorcy

&4.1 Zapoznanie się z regulaminem i akceptacja go.
&4.x Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach świadczonej usługi.
&4.x Nie wykorzysta usługi do świadczenia treści niezgodnych z prawem.
&4.x Nie działanie na szkodę Usługodawcy.

&5 Ograniczenia Usługobiorcy

&5.1 Zmiana określonych parametrów Usługi i Serwera ( ilość slotów, dni ważności, port, ip).
&5.x Instalowanie złośliwego oprogramowania.
&5.x Wprowadzania szkodliwych modyfikacji do istniejących już plików Serwera.
&5.x Używanie Serwera do czynów inne niż założone w tym w szczególności do powodowania szkód.
&5.x Udostępniania konta osobom postronnym.
&5.x Handlu zakupionymi usługami.
&5.x Zwrot serwera w formie zwrotu wPLN do portfela jest możliwy w 24h od instalacji serwera.

&6 Finanse

&6.1 W celu aktywacji serwera, Usługobiorca powinien mieć w Portfelu wystarczającą ilość wirtualnych środków.
&6.x W celu uzupełnienia wirtualnych środków w portfelu, Usługobiorca musi przelać pieniądze na wskazany przez Usługodawcę rachunek bankowy lub skorzystać z możliwości doładowania Portfela poprzez metody udostępniane na stronie Serv4u.pl.
&6.x Przelwy online oraz Doładowanie portfela są obsługiwane poprzez firmę PayPro S.A.
&6.x Usługobiorca doładowując portfel wykupuje od Usługodawcy wirtualne środki.
&6.x W momencie zakupu usługi wirtualnych środków i dodania ich do portfela, uznajemy, że usługa została w pełni wykonana. Usługobiorca traci możliwość odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta z dn. 30 maja 2014r.
&6.x Okres jednego miesiąca ustalany jest na 30 dni kalendarzowych.
&6.x Realna cena za slot może się różnić ze względu na panujące aktualnie promocje.
&6.x Zakup usługi odbywa się w wPLN. Środki wpłacone do wirtualnego portfela są określone mianem wPLN. Oznaczenie "zł" zastosowano ze względu na ujednolicenie wartości.

&7 Postanowienia ogólne

&7.x Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za instalowane przez Usługobiorcę oprogramowanie i wprowadzane przez usługodawcę modyfikacje w zainstalowanym już oprogramowaniu.
&7.x Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za instalowane oprogramowanie oraz modyfikowanie aktualnie zainstalowanego już oprogramowania.
&7.x Usługodawca gromadzi w swojej bazie dane o Usługobiorcy zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
&7.x Usługobiorca ma możliwość podglądu oraz edycji swoich danych.
&7.x Usługobiorca jest świadomy, że na jakość świadczonych usług ma wpływ dużo czynników zewnętrznych niezależnych od Usługodawcy.
&7.x Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne lub niezgodne z obowiązującym prawem działania Usługobiorcy.
&7.x Usługobiorca zobowiązuje się do powiadomienia Usługodawcy o zmianie danych osobowych oraz do nie używania mechanizmów uniemożliwiających dostarczenie wiadomości. W tym wypadku Usługodawca uznaje pisma wysłane drogą elektroniczną za dostarczone.
&7.x Wysłanie korespondencji na konto email Usługodawcy lub Usługobiorcy uznaje się jako złożenie oświadczenia woli w rozumieniu art. 60 k.c. w chwili określonej w art. 61 § 2 k.c.
&7.x Usługobiorca zezwala Usługodawcy na wysłanie pism drogą elektroniczną związanych z wykupioną Usługą.
&7.x Usługobiorca oświadcza, że uzyskał wszystkie wymagane przez niego informacje potrzebne do decyzji zakupu oraz korzystania z usługi w momencie zawarcia usługi drogą elektroniczną.
&7.x Usługodawca świadczy również usługi niestandardowe, dostosowane specjalnie pod konkretnego klienta z indywidualną wyceną.

&8 Dane osobowee

lalal

&8 Informacje końcowe

lalal